• Czas czytania ~ :czas min
 • 06.10.2022

Byłem fanem Laravel Livewire od czasu jego pierwszego wydania i używałem go wiele razy do tworzenia wspaniałych interfejsów użytkownika dla aplikacji. Jedną z rzeczy, które często robię, jest tworzenie wyodrębnionych komponentów, do których mogę przekazać innym - na przykład, aby nie mieć 20 różnych modów lub suwaków.

W tym samouczku omówię, w jaki sposób można utworzyć komponent typu slide-over dla aplikacji TALL Stack, abyś Ty również mógł wdrożyć to podejście.

Zakładam, że Ty zainstalowałeś już Laravel i Livewire i masz skonfigurowaną podstawową aplikację. Do stylizacji użyję Tailwind UI i Tailwind CSS, ponieważ nie mam pojęcia, jak cokolwiek zaprojektować.

Zacznijmy od stworzenia ogólnego komponentu w Livewire o nazwie SidePanel, który będzie zawierał cały kod i elementy sterujące wymagane do otwierania i zamykania panelu. Zacznijmy budować.

php artisan livewire:make SidePanel --test

Najpierw musimy mieć dostępny stan, aby mógł być otwarty lub zamknięty, co, na pewno się zgodzisz, jest istotnym aspektem panelu bocznego.

<
declare(strict_types=1);
 
namespace App\Http\Livewire;
 
use Illuminate\Contracts\View\View as ViewContract;
use Illuminate\Support\Facades\View;
use Livewire\Component;
 
final class SidePanel extends Component
{
  public bool $open = false;
 
  public function render(): ViewContract
  {
    return View::make(
      view: 'livewire.side-panel',
    );
  }
}

Tutaj mamy standardowy komponent Livewire, dostosowany na mój bardzo uparty sposób. Do tej pory mamy jedną właściwość o nazwie open - którą „splączemy” na interfejsie użytkownika za pomocą AlpineJS. Potrzebujemy kilku innych właściwości, abyśmy mogli wyświetlić panel i nie zawiesić się, jeśli komponent nie zostanie przekazany.

declare(strict_types=1);
 
namespace App\Http\Livewire;
 
use Illuminate\Contracts\View\View as ViewContract;
use Illuminate\Support\Facades\View;
use Livewire\Component;
 
final class SidePanel extends Component
{
  public bool $open = false;
  public string $title = 'Default Panel';
  public string $component = '';
 
  public function render(): ViewContract
  {
    return View::make(
      view: 'livewire.side-panel',
    );
  }
}

Mamy domyślny tytuł i właściwość komponent, która pozwala nam wybrać, który komponent jest ładowany. W ten sposób inne komponenty, które z nim rozmawiają, mogą mu powiedzieć, co załadować i przekazać tytuł, który ma zostać wyświetlony. Przyjrzyjmy się szablonowi tego komponentu:

<section
  x-data="{ open: @entangle('open') }"
  @keydown.window.escape="open = false"
  x-show="open"
  x-cloak
  class="relative z-10"
  aria-labelledby="slide-over-title"
  x-ref="dialog"
  aria-modal="true"
>
 
  <div
    x-show="open"
    x-cloak
    x-transition:enter="ease-in-out duration-500"
    x-transition:enter-start="opacity-0"
    x-transition:enter-end="opacity-100"
    x-transition:leave="ease-in-out duration-500"
    x-transition:leave-start="opacity-100"
    x-transition:leave-end="opacity-0"
    class="fixed inset-0 bg-gray-500 bg-opacity-75 transition-opacity"
  ></div>
 
  <div class="fixed inset-0 overflow-hidden">
    <div class="absolute inset-0 overflow-hidden">
      <div class="pointer-events-none fixed inset-y-0 right-0 flex max-w-full pl-10">
 
        <div
          x-show="open"
          x-cloak
          x-transition:enter="transform transition ease-in-out duration-500 sm:duration-700"
          x-transition:enter-start="translate-x-full"
          x-transition:enter-end="translate-x-0"
          x-transition:leave="transform transition ease-in-out duration-500 sm:duration-700"
          x-transition:leave-start="translate-x-0"
          x-transition:leave-end="translate-x-full"
          class="pointer-events-auto w-screen max-w-md"
          @click.away="open = false"
        >
          <div class="flex h-full flex-col overflow-y-scroll bg-white py-6 shadow-xl">
            <header class="px-4 sm:px-6">
              <div class="flex items-start justify-between">
                <h2 class="text-lg font-medium text-gray-900" id="slide-over-title">
                  Panel title
                </h2>
                <div class="ml-3 flex h-7 items-center">
                  <button
                    type="button"
                    class="rounded-md bg-white text-gray-400 hover:text-gray-500 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500 focus:ring-offset-2"
                    @click="open = false"
                  >
                    <span class="sr-only">Close panel</span>
                    <svg class="h-6 w-6" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="currentColor" aria-hidden="true">
                      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M6 18L18 6M6 6l12 12"></path>
                    </svg>
                  </button>
                </div>
              </div>
            </header>
            <article class="relative mt-6 flex-1 px-4 sm:px-6">
              @if ($component)
                @livewire($component)
              @else
                <div class="absolute inset-0 px-4 sm:px-6">
                  <div class="h-full border-2 border-dashed border-gray-200" aria-hidden="true"></div>
                </div>
              @endif
            </article>
          </div>
        </div>
 
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

Tutaj mamy sporo znaczników do kontrolowania, jak wygląda i zachowuje się, używając @entangle do komunikacji między AlpineJS i Livewire. Sprawdzamy, czy komponent został ustawiony, a jeśli nie, wyświetlamy pusty stan. Następnie musimy wyzwolić to z innych komponentów - wysyłając mu trochę danych, abyśmy mogli wybrać komponent do załadowania i tytuł do ustawienia. To zadziała zarówno z Livewire, jak i Alpine, ale w moim przykładzie użyję innego komponentu Livewire, aby wywołać otwarcie panelu.

$this->emit('openPanel', 'New Title', 'component.name.with-namespace');

Przekazujemy trzy parametry metodą emit. Po pierwsze, nazwa wydarzenia, które odpalamy. Po drugie, tytuł panelu. Na koniec chcemy przekazać sam komponent tak, jakbyśmy ładowali go za pomocą dyrektywy livewire w twoim widoku.

Teraz musimy poprosić nasz komponent Panelu bocznego, aby nasłuchiwał tego zdarzenia i miał metoda, która obsłuży logikę aktualizacji jej właściwości.

declare(strict_types=1);
 
namespace App\Http\Livewire;
 
use Illuminate\Contracts\View\View as ViewContract;
use Illuminate\Support\Facades\View;
use Livewire\Component;
 
final class SidePanel extends Component
{
  public bool $open = false;
  public string $title = 'Default Panel';
  public string $component = '';
 
  protected $listeners = [
    'openPanel'
  ];
 
  public function openPanel(string $title, string $component): void
  {
    $this->open = true;
    $this->title = $title;
    $this->component = $component;
  }
 
  public function render(): ViewContract
  {
    return View::make(
      view: 'livewire.side-panel',
    );
  }
}

Gdy słuchacz zaakceptuje wszystkie wymagane parametry i Alpine obsługuje stan otwarty i zamknięty - możemy zamknąć ten panel i wymienić pokazany komponent.

To podejście pozwoliło mi na stworzenie czystego użytkownika interfejsy, które otwierają oddzielny komponent w razie potrzeby. Ponadto komponent, przez który przechodzimy do panelu, może nadal być używany jako izolowany komponent dla widoku.

Jak radzisz sobie z tymi przypadkami użycia w swoich projektach? Jak myślisz, jak to się zmieni w Livewire v3? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami na Twitterze.

Comments

No comments yet
Yurij Finiv

Yurij Finiv

Full stack

O

Professional Fullstack Developer with extensive experience in website and desktop application development. Proficient in a wide range of tools and technologies, including Bootstrap, Tailwind, HTML5, CSS3, PUG, JavaScript, Alpine.js, jQuery, PHP, MODX, and Node.js. Skilled in website development using Symfony, MODX, and Laravel. Experience: Contributed to the development and translation of MODX3 i...

O autorze CrazyBoy49z
WORK EXPERIENCE
Kontakt
Ukraine, Lutsk
+380979856297